# تغذیه_گیاهی

ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟

Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ و ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــﻲﺷـــﻮدﻛﻪ ازﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻛﺮﻣﻬﺎی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 106 بازدید

رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در ph های مختلف

انواع خاک PH پائین(کمتر از 6) PH معمولی(6-7) PH بالا (بیشتر از 7) خاک‌های شنی ازت فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم مولیبدن مس روی ازت منیزیم منگنز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید