مگس سفید یا عسلک پنبه

Bemisia tabaci  : نام علمی 

(Hom: Aleyrodiadae)

معرفی آفت

Aleyrodiadae در لاتین به معنای آرد مانند می باشد. از نظر میزبان دامنه وسیعی از گیاهان زراعی، باغی، علفهای هرز و گیاهان زینتی را مورد حمله قرار می دهد. در دنیا اینحشره از روی 507 میزبان گیاهی که به 74 خانواده تعلق دارند گزارش گردیده است.بیشترین تعداد میزبانها به ترتیب در  خانوادة Leguminoseae، Compositae، Malvaceae،  Solanaceae ، Euphorbiaceae قرار دارد. در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه فرنگی، کنجد، کنف، آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد.

زیست شناسی

زمستان را به صورت مراحل مختلف رشدی از تخم،‌ پوره تا حشره کامل می گذراند. طول دوران رشد بستگی به درجه حرارت محیط دارد. طول یک نسل در حدود 15 روز طول می کشد و ممکن است تا 15 نسل در سال داشته باشد. پوره ها و حشرات کامل این آفت قطعات دهانی خود را در بافتهای زیر برگ فرو برده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند و بطور مستقیم و غیر مستقیم موجب زیان اقتصادی می گردند. خسارت مستقیم آنها از طریق تغذیه از شیره گیاهی و ضعف شدید بوته ها و همچنین آلوده کردن برگها و سایر اندامهای گیاهی با عسلک و رشد قارچ دوده و جلوگیری از عمل فتوسنتز می باشد و خسارت غیر مستقیم آن انتقال بیش از 19 بیماری ویروسی بر روی 50 گونه میزبان است که توسط حشره کامل صورت می گیرد.


کنترل

1) دشمنان طبیعی

الف) زنبور پارازتیوئید:

 (Hym.: Aphelinidae)

Eretmocerus mundus

Encarsia formusa

Encarsia lutea

ب) شکارچی ها:

Chrysopa Carnea (Neu.: Chrysopidae)

Clitostethus arcuatus (col.: Coccinellidae) **اختصاصاً روی مگس سفید

Coccinella septempunctata

Exochomus nigripennis

Hippodamia Variegata

2) از بین بردن بقایای مزارع پنبه و سوزانیدن آنها بلافاصله بعد از برداشت محصول.

3) دور کاشتن زراعت پنبه از جالیز یا آفتابگردان و رعایت فاصله کافی.

4) تبدیل روشهای کرتی به خطی.

5) کاشت واریته های مقاوم.

6) از بین بردن علفهای هرز.

7) در صورت امکان در اواخر فصل کاشت کود اوره به زمین ندهیم.

کنترل شیمیایی

1) پیریمیفوس متیل(اکتلیک) EC50% و1.5لیتر

2) آمیتراز(مایتاوک)EC20% و 3لیتر

3) پیری پروکسی فن(آدمیرال) EC10% و0.75لیتر

4) بوپروفزین(آپلاود)و 1.25 SC40% لیتر

/ 0 نظر / 79 بازدید