جواد اعتضادی جمع
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جواد اعتضادی جمع
آرشیو وبلاگ
      پایگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی و نهال ()
ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟ نویسنده: جواد اعتضادی جمع - ۱۳٩۱/۱٢/٧

Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ و ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــﻲﺷـــﻮدﻛﻪ ازﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻛﺮﻣﻬﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.  در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از 3200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮﻣﻬـــﺎی ﺧـــﺎﻛﻲ زﻧـــﺪﮔﻲ ﻣـــﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ، اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮمﻫـــﺎ ازﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑـــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ از ﮔﻮﻧـــﻪای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑﻨـــﺎمEiseniaFoetida ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف ﻣـــﻲﺑﺎﺷـــﻨﺪ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲﺷـــﻮد. ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﻣــﺪﻓﻮع ﻛــﺮم؛ ﻓﻀــﻮﻻت ﻛــﺮمﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫـــﺎن ﺑـــﻮده و دارای ﺣـــﺎﻟﺘﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺑـــﺮای ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﮔﻴـــﺎه آزاد ﻣـــﻲﺷـــﻮد، ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻣـــﺎدهای اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑﺨـــﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓـــﺮم ﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﻠﺨـــﻞ، ﺗﻬﻮﻳـــﻪ، زﻫﻜﺸـــﻲ و ﻇﺮﻓﻴـــﺖ ﻧﮕﻬـــﺪاری  رﻃﻮﺑــﺖ در آن در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ ﺑــﻮده و از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.  

  ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻗﺒﻴﻞ:  

ﻛـــﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘـــﺮوژن، ﻓﺴـــﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳـــﻴﻢ، ﺳـــﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴـــﻴﻢ، آﻫـــﻦ، روی، ﻣﻨﮕـــﺰ و ﺳـــﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻴﻜـــﺮو و ﻣـــﺎﻛﺮو  ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ. ﺧــﻮاص ﻳــﺎد ﺷــﺪه ﻓــﻮق ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ را ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺑــﻪ ﻛــﻮدی اﻳـﺪهال ﺑــﺮای رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻛــﺮده و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ در ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻳــﻦ ﻛــﻮد از ﻫــﻴﭻ ﻣــﺎده ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻲﺷــﻮد، ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﺪه ﻛـ ً ـﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑـﻮد؛ اﻳــﻦ وﻳﮋﮔــﻲﻫــﺎی ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻔــﺮد ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ را ﻧﻴــﺰ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﻛــﺮده و آﻳﻨــﺪه روﺑــﻪ رﺷــﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻛﺸﺎورزی ُارﮔﺎﻧﻴﻚ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد. 

  ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ:  

 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ً ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
 • ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ

 روش ﻣﺼﺮف:  

ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﻳــﻚ ﻛــﻮد آﻟــﻲ مﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﺑﻴﻮﻣﻴﻚ، اﻧــﻮاعوﻳﺘــﺎﻣﻴﻦﻫــﺎ و ﻫﻮرﻣــﻮنﻫــﺎی ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ، آﻧــﺰﻳﻢﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:    

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف :

 • 3 -1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
 • 100 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎل ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻧﻬﺎل ﻛﺎری
 • 500 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ و ﭼﻤﻦ
 • 400 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ (اﻧﻮاع ﮔﻞ)
 • 80 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • 150 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ

اﮔــﺮ از ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﺑــﺮای ﭘــﺮورش ﮔﻞﻫــﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨــﻲ و ﮔﻠﺪانﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﮕﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴــﺪ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛــﻪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻧﻴــﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد زﻧــﺪه دﻳﮕــﺮ ﺑــﺮای رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ دﻳﮕــﺮی ﻧﻈﻴــﺮ دﻣﺎ، ﻧـﻮر و دﻓﻌــﺎت آﺑﻴــﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧــﻮع ﮔﻴــﺎه ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ در ﺻــﻮرت ﻓــﺮاﻫﻢ ﻛــﺮدن اﻳــﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴــﺪ از ﭘــﺮورش ﮔـﻞﻫــﺎی ﺧــﻮد ﻟــﺬت ﺑــﺮده و ﻣﺤــﻴﻂ زﻧــﺪﮔﻲ ﺧــﻮد را ﺳﺒﺰﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻓﻌﺎت ﻛﻮد دﻫﻲ را ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ. 

 

ﻣﺰاﻳﺎی ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ  

 • ﺑﺪون ﺑﻮ
 • ﻛﻢ وزن
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ
 • اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎک
 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  

  

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر کاکتوس های متداول تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ نیاز های رشدی کاکتوس ها و ساکولنت ها کاکتوس و ساکولنت چیست ؟ شامادورا گل رازقی بونسای و نحوه پرورش آن آشنایی با نحوه پرورش کاکتوس ها کوردیلین رنگارنگ یاس هلندی
کلمات کلیدی وبلاگ گیاهان آپارتمانی (۳۳) گیاهان باغچه ای (٢٥) گلهای فصلی (۱٦) دانستنیهای باغبانی (۱٥) درختچه های تزئینی (۱٠) آفات و بیماریهای گیاهی (٩) تغذیه گیاهی (۸) گیاهان دارویی (۸) هرس (٧) درختان مثمر (٧) درختان غیر مثمر (٥) کاکتوس ها (٥) گلخانه (۳) قارچ (٢) به زراعی (٢) مکانیزاسیون (۱) کشاورزی پایدار (۱)
دوستان من پرورش گل و گیاهان زینتی کاکتوس پلاس ویکی کاکتوس فروش و پرورش حرفه ای گل و گیاهان زینتی پایگاه اطلاع رسانی گل و گیاهان زینتی باغبان باشی شهر باغبانی مهندسی فضای سبز و پرورش گل شبنمک پایگاه تخصصی شناخت گیاهان دارویی و معطر تکنولوژی باغبانی باغ فرید گلستان علی ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب