جواد اعتضادی جمع
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جواد اعتضادی جمع
آرشیو وبلاگ
      پایگاه آموزشی پرورش گل و گیاهان زینتی و نهال ()
ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ؟ نویسنده: جواد اعتضادی جمع - ۱۳٩۱/۱٢/٧

Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــﻲ ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ و ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــﻲﺷـــﻮدﻛﻪ ازﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪای ﺧﺎص از ﻛﺮﻣﻬﺎی ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.  در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از 3200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮﻣﻬـــﺎی ﺧـــﺎﻛﻲ زﻧـــﺪﮔﻲ ﻣـــﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ، اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮمﻫـــﺎ ازﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی،اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﺑـــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ از ﮔﻮﻧـــﻪای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑﻨـــﺎمEiseniaFoetida ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف ﻣـــﻲﺑﺎﺷـــﻨﺪ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲﺷـــﻮد. ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﻣــﺪﻓﻮع ﻛــﺮم؛ ﻓﻀــﻮﻻت ﻛــﺮمﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫـــﺎن ﺑـــﻮده و دارای ﺣـــﺎﻟﺘﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺑـــﺮای ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﮔﻴـــﺎه آزاد ﻣـــﻲﺷـــﻮد، ورﻣـــﻲﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻣـــﺎدهای اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑﺨـــﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓـــﺮم ﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﻠﺨـــﻞ، ﺗﻬﻮﻳـــﻪ، زﻫﻜﺸـــﻲ و ﻇﺮﻓﻴـــﺖ ﻧﮕﻬـــﺪاری  رﻃﻮﺑــﺖ در آن در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ ﺑــﻮده و از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.  

  ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻗﺒﻴﻞ:  

ﻛـــﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘـــﺮوژن، ﻓﺴـــﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳـــﻴﻢ، ﺳـــﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺴـــﻴﻢ، آﻫـــﻦ، روی، ﻣﻨﮕـــﺰ و ﺳـــﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻣﻴﻜـــﺮو و ﻣـــﺎﻛﺮو  ﻣــﻲﺑﺎﺷــﺪ. ﺧــﻮاص ﻳــﺎد ﺷــﺪه ﻓــﻮق ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ را ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺑــﻪ ﻛــﻮدی اﻳـﺪهال ﺑــﺮای رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻛــﺮده و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻳﻨﻜــﻪ در ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻳــﻦ ﻛــﻮد از ﻫــﻴﭻ ﻣــﺎده ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻧﻤــﻲﺷــﻮد، ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﺪه ﻛـ ً ـﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﺑـﻮد؛ اﻳــﻦ وﻳﮋﮔــﻲﻫــﺎی ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑﻔــﺮد ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨــﺪان ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ را ﻧﻴــﺰ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟﻠــﺐ ﻛــﺮده و آﻳﻨــﺪه روﺑــﻪ رﺷــﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ از ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻛﺸﺎورزی ُارﮔﺎﻧﻴﻚ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد. 

  ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ:  

 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ً ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ
 • ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﺣﻔﻆ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ

 روش ﻣﺼﺮف:  

ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﻳــﻚ ﻛــﻮد آﻟــﻲ مﻲﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﺑﻴﻮﻣﻴﻚ، اﻧــﻮاعوﻳﺘــﺎﻣﻴﻦﻫــﺎ و ﻫﻮرﻣــﻮنﻫــﺎی ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ، آﻧــﺰﻳﻢﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:    

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف :

 • 3 -1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
 • 100 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎل ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻧﻬﺎل ﻛﺎری
 • 500 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ و ﭼﻤﻦ
 • 400 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ (اﻧﻮاع ﮔﻞ)
 • 80 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
 • 150 ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ

اﮔــﺮ از ورﻣــﻲﻛﻤﭙﻮﺳــﺖ ﺑــﺮای ﭘــﺮورش ﮔﻞﻫــﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨــﻲ و ﮔﻠﺪانﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﮕﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴــﺪ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛــﻪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن ﻧﻴــﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد زﻧــﺪه دﻳﮕــﺮ ﺑــﺮای رﺳــﻴﺪن ﺑــﻪ رﺷــﺪ و ﺑﺎﻟﻨــﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ دﻳﮕــﺮی ﻧﻈﻴــﺮ دﻣﺎ، ﻧـﻮر و دﻓﻌــﺎت آﺑﻴــﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ ﻧــﻮع ﮔﻴــﺎه ﻧﻴﺎزﻣﻨــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ در ﺻــﻮرت ﻓــﺮاﻫﻢ ﻛــﺮدن اﻳــﻦ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴــﺪ از ﭘــﺮورش ﮔـﻞﻫــﺎی ﺧــﻮد ﻟــﺬت ﺑــﺮده و ﻣﺤــﻴﻂ زﻧــﺪﮔﻲ ﺧــﻮد را ﺳﺒﺰﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ دﻓﻌﺎت ﻛﻮد دﻫﻲ را ﺑﻴﻦ 2 ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ. 

 

ﻣﺰاﻳﺎی ورﻣﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ  

 • ﺑﺪون ﺑﻮ
 • ﻛﻢ وزن
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ
 • اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎک
 • ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن  

  

 

 

  نظرات ()
دستورالعمل احداث باغ میوه های هسته دار نویسنده: جواد اعتضادی جمع - ۱۳٩۱/۱٢/٧


1- انتخاب مکان کشت:

هر گونه گیاهی در مناطق خاصی قابلیت پرورش دارد و باید مکان با شرایط اقلیمی مناسب را برای آن انتخاب نمود. شرایط اقلیمی و طول دوره رشد علاوه بر تاثیر در شرایط رشد و نمو، در جمعیت آفات و بیماریهای آن منطقه نیز تاثیر دارند. بنابراین به منظور دسترسی به عملکرد و کیفیت بالا، انتخاب  مکان مناسب ضروری است.

-     هلو و شلیل:

 هلو و شلیل با نیاز سرمایی حدود 1000-400 ساعت در مناطق با آب و هوای تابستانهای گرم و خشک و فاقد سرمای دیررس بهاره به خوبی پرورش می یابند. هلو نسبتا زود و قبل از سیب، گلابی و گیلاس گل می­دهد و در مقایسه با بسیاری از گونه­های درختان میوه نسبت به سرما مقاومت کمتری دارد. تقریبا در تمام مناطق کشت هلو سرما یک مسئله می­باشد. از اینرو آنها به عنوان سازگار با گرما در نظر گرفته 
می شوند و به مقدار زیاد در شرایط آب و هوایی مدیترانه­ای کشت شده­اند.

هلو وشلیل در محدوده عرض جغرافیایی 24 تا 45 درجه شمالی و جنوبی کشت 
می شود. این محدوده ممکن است در بعضی از مناطق به دلیل وجود اقیانوس،دریاچه های عمیق و یا ارتفاع گسترش یابد.

 جوانه های گل هلو در زمان خواب تا دمای 31- درجه سانتی­گراد را تحمل می­کنند و جوانه­های چوب در دمای کمتر از 31- درجه از بین میروند. گلهای باز شده هلو و میوه های ریز در صورتی که در زمان محدودی در دمای 2/2- و یا کمتر قرار گیرند از بین می­روند.  هلو دارای دامنه وسیع نیاز سرمایی است ولی بطور متوسط بیشتر ارقام نیاز سرمایی حدود 600 تا 900 ساعت دارند.

-         گیلاس و آلبالو:

گیلاس و آلبالو مناسب مناطقی هستند که تابستانهای خشک و خنک داشته باشند. نیاز سرمایی گیلاس حدود 1700-500 و آلبالو حدود 1700-1000 ساعت است. مهمترین نکته در مورد مناطق کشت گیلاس این است که در فصل برداشت بارندگی وجود نداشته باشد، زیرا وقوع بارندگی در فصل برداشت باعث ترک خوردن میوه های گیلاس شده که آلودگی را در پی خواهد داشت. ارقامی که دارای پوست سفت هستند به این عارضه حساس تر می باشند لذا در اینگونه مناطق می بایستی رقم مناسب کشت شود.

-         زردآلو:

 مناطق دارای آب و هوای گرم و خشک برای کشت زردآلو مناسب می باشند. با توجه به اینکه این گونه زود گل می دهد، سرمای دیررس بهاره یک عامل محدودکننده برای کشت آن می باشد. نیاز سرمایی زردآلو حدود 900-250 ساعت است.

-         آلو و گوجه:

مناسب برای مناطق گرم و خشک است. نیاز سرمایی آلو و گوجه حدود 
1700-700 ساعت است.

2-      انتخاب زمین:

قبل از احداث باغ می بایستی اطلاعات کامل و جامع در زمینه خاک منطقه بدست آورد. انجام آزمایش و تجزیه خاک ضروری می باشد. در صورتی که در زمین مورد نظر قبلاً باغ احداث شده باشد، آن زمین ممکن است حاوی انواع عوامل بیماری زا ( قارچ ها، نماتدها و ... ) باشد. بنابراین 3 تا 4 سال نباید در این زمین ها باغ احداث نمود و یا اینکه می بایست نسبت به ضدعفونی این گونه خاکها اقدام نمود.

خاکهای عمیق و با زهکشی خوب برای تولید خوب و طول عمر مناسب درختان میوه هسته دار ضروری می­باشد درختان جنس  Prunusنسبت به تنش زهکشی ضعیف و غرقآب شدن بسیار حساس هستند.خاکهای لومی تا شنی متوسط بهترین خاک برای
 میوه های هسته دار می­باشند.

pH مناسب خاک برای درختان میوه هسته دار 5/7-5/6 می باشد.

-  کشت هلو و شلیل در زمین هایی که سابقه کشت این محصولات را دارندباعث افزایش  ابتلا به بیماری کوتاهی عمر هلو (PTSL)  یا بیماری زوال هلو  می­شود که  این بیماری به شدت باردهی را کاهش می­دهد.

 

3-      انتخاب نهال

نهال انتخابی باید استاندارد بوده و از نهالستانهای دارای مجوز تهیه گردد. مشخصات نهال استاندارد میوه های هسته دار به شرح جدول ذیل است:

محصولشاخص ها

هلو و شلیل

زردآلو

گوجه و آلو

گیلاس

آلبالو

نهال پیوندی

+

+

+

+

+

پایه بذری

+

+

+

+

+

پایه رویشی

GF

GF

+

+

+

ارتفاع نهال پس از سربرداری

80

80

100-80

120-100

100-70

ارتفاع محل پیوند تا سطح خاک

15-10

15-10

15-10

15-10

15-10

میانگین قطر نهال

5/1-7/0

2/2-2/1

5/1-1

5/1-1

2/1-7/0

ویژگیهای خاص تنه نهال (نهال یک تنه)

صاف و سالم و بدون هر گونه شکاف، یا خوردگی و یا آثار صمغ

تعداد شاخه فرعی

4-3

5-3

4-3

4-3

5-3

فاصله شاخه های فرعی از هم

حداقل 5

5-3

5

5

7-5

طول شاخه فرعی

حداکثر 40

-

حداکثر 40

-

-

فاصله اولین شاخه تا سطح خاک

حداقل 50

60-55

60

50-40

80-60

طول ریشه اصلی

35-20

45-30

30-20

40

30

تعداد ریشه فرعی

6-5

5-3

-

5-3

5-3

طول ریشه فرعی

حداقل 5

10

-

15-10

15-10

عمر نهال

2-1

2-1

2-1

2

2-1

بسته بندی

25

25

25

25

25

 

4-      کاشت:

زمین مورد نظر می بایستی قبلاً آماده شده باشد. بدین منظور به ازاء هر هکتار حدود 20 تن کود دامی کاملاً پوسیده به خاک اضافه می نمایند.  سپس اقدام به شخم عمود بر هم می نمایند.

طراحی لازم برای احداث باغ انجام و بر اساس نقشه مورد نظر نسبت به آماده سازی چاله های کشت اقدام  می شود. زمان کاشت نهال در مناطق معتدل در فصل پاییز و شروع دوره خواب درختان و در مناطق سردسیر، در اواخر زمستان و اوایل بهار می باشد.

-     ابعاد  چاله کشت 70*70*70 سانتیمتر بوده و در زمان کشت به ازای هر چاله 5 تا 10 کیلوگرم کود دامی پوسیده به خاک چاله اضافه می شود.

 

 

چاله آماده  کشت نهال

 با توجه به حساسیت درختان میوه هسته دار به پوسیدگی طوقه باید دقت شود که طوقه نهالها در خاک قرار نگیرد. پس از کاشت نهال بایستی بلافاصله اقدام به آبیاری نمود.

 

کشت عمیق درختان زردآلو و بروز علائم شانکر

 

-         پوشش و قیم گذاری نهال

برای هدایت رشد و حفاظت نهال در برابر باد می بایست از قیم استفاده گردد، پوشانیدن نهالها با شاخ و برگ درختان برای حفاظت آنها در برابر سرمازدگی زمستانه امری بسیار مهم می باشد.

-         فواصل کشت

فاصله کشت مناسب انواع درختان میوه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، نوع پایه و رقم متغیر می باشد. فواصل کشت مناسب برای درختان هسته دار با در نظر گرفتن خصوصیات هر رقم و  منطقه احداث باغ به شرح ذیل است:

گونه های باغی

زردآلو

هلو

آلو و گوجه

گیلاس

آلبالو

فاصله کاشت

6×5

5×5

5×5

6×5

5×5

تراکم درخت در واحد هکتار

333

400

400

333

400

 

-         کشت درختان به صورت فیلر

در احداث باغ می توان برخی درختان باغی به عنوان پرکننده بین ردیف ها ( Filler) زمانیکه گونه اصلی دیربارده بوده و با فاصله نسبتاً بیشتری کشت می گردند، به منظور بهره مندی از فضای خالی بین ردیف ها، کشت نمود. با افزایش حجم تاج نباتات اصلی و ثبات باردهی اقتصادی آنها به تدریج درختان فیلر حذف خواهند شد . در درختان میوه هسته دار میتوان هلو و شلیل و همچنین آلبالو را با سایر محصولات به صورت فیلر کشت نمود.

           

-         فرم دهی

نهالها پس از کشت از ارتفاع 800 تا 100 سانتی متری بر حسب گونه سربرداری 
می شوند و 3 تا 5 جوانه یا شاخه در جهات مختلف نگهداری شده و جوانه های پائین تر حذف می شوند.

-         فرم تربیت درختان میوه هسته دار به صورت جامی، محور متغیر و ... می باشد.

  نظرات ()
مطالب اخیر کاکتوس های متداول تکثیر ساکولنت ها از طریق برگ نیاز های رشدی کاکتوس ها و ساکولنت ها کاکتوس و ساکولنت چیست ؟ شامادورا گل رازقی بونسای و نحوه پرورش آن آشنایی با نحوه پرورش کاکتوس ها کوردیلین رنگارنگ یاس هلندی
کلمات کلیدی وبلاگ گیاهان آپارتمانی (۳۳) گیاهان باغچه ای (٢٥) گلهای فصلی (۱٦) دانستنیهای باغبانی (۱٥) درختچه های تزئینی (۱٠) آفات و بیماریهای گیاهی (٩) تغذیه گیاهی (۸) گیاهان دارویی (۸) هرس (٧) درختان مثمر (٧) درختان غیر مثمر (٥) کاکتوس ها (٥) گلخانه (۳) قارچ (٢) به زراعی (٢) مکانیزاسیون (۱) کشاورزی پایدار (۱)
دوستان من پرورش گل و گیاهان زینتی کاکتوس پلاس ویکی کاکتوس فروش و پرورش حرفه ای گل و گیاهان زینتی پایگاه اطلاع رسانی گل و گیاهان زینتی باغبان باشی شهر باغبانی مهندسی فضای سبز و پرورش گل شبنمک پایگاه تخصصی شناخت گیاهان دارویی و معطر تکنولوژی باغبانی باغ فرید گلستان علی ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب